welkom
praktijk
werkwijze
aanwezigheid
behandeling
problematiek
contact

Onze werkwijze

De intake

Tijdens de eerste afspraak kijken wij samen met u naar uw hulpvraag. Wij proberen te achterhalen welke problemen u heeft en onderzoeken wat de mogelijke oorzaken zijn. Daarbij maken we bij de meeste intakes gebruik van psychologische testen. Daarna bespreken we met u wat de gewenste doelen zijn voor de behandeling.

De behandeling

De duur van de behandeling is afhankelijk van de aard van de klachten. De behandeling bestaat altijd uit meerdere gesprekken. Een gespek duurt drie kwartier. De afspraken vinden in overleg met de cliënt plaats, soms gaat het om wekelijkse gesprekken, sommige gesprekken vinden tweewekelijks of minder frequent plaats.
Wij werken in eerste instantie met individuele cliënten, maar als dat wenselijk is vanuit de doelen van de behandeling, worden andere personen bij de behandeling van de cliënt betrokken, zoals de partner, kinderen of andere familieleden.
Onze behandelingen zijn kortdurend en alle beslissingen over de behandeling worden samen met de cliënt genomen.

Privacy

Met alle informatie die tijdens de behandeling wordt besproken wordt strikt vertrouwelijk omgegaan.
Wij geven pas Informatie aan anderen door, indien u daar zelf toestemming voor hebt gegeven. Dit geldt zowel voor schriftelijke als mondeling informatie.

Hoe te handelen bij klachten over uw behandelaar?
(Bron: http://www.lvvp.nl/)

Klachten over de bejegening door uw behandelaar of over de behandeling kunt u in eerste instantie het beste met hem/haar zelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks met uw behandelaar op te lossen, dan kunt u gebruikmaken van de volgende mogelijkheden:

Bemiddeling. Indien het u niet lukt om uw klachten over de therapie te bespreken met uw behandelaar, dan kan een LVVP-bemiddelaar worden ingezet om het gesprek te begeleiden. Het LVVP-bureau kan u in contact brengen met een bemiddelaar.

Klachtencommissie LVVP. Is uw klacht zo ernstig dat bemiddeling geen oplossing biedt, dan kunt u de klachtencommissie van de LVVP aanschrijven. Deze commissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, een vertegenwoordiger vanuit de cliëntenorganisaties en een lid van de LVVP.De klacht wordt dan - tegen de achtergrond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector - getoetst aan de Beroepscode voor psychologen of de Beroepscode voor psychotherapeuten. De Klachtencommissie doet slechts uitspraken en aanbevelingen, maar kan geen tuchtrechtelijke maatregelen nemen. Daarvoor dient u het tuchtcollege voor de gezondheidszorg te benaderen.

U kunt uw klacht uitsluitend schriftelijk indienen

Het postadres is:
Klachtencommissie LVVP
t.a.v. mr. N. van den Burg
Postbus 13086
3507 LB Utrecht
Het e-mailadres is:klachtencommissie-lvvp@kbsadvocaten.nl

Tarieven Psychologenpraktijk Mensink-Leijten

In 2019 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding. Deze vergoeding valt  onder het eigen risico. Dit is voor 2019 vastgesteld op € 385,- per jaar en geldt vanaf 18 jaar. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar. Als u uw eigen risico reeds heeft verbruikt, dan worden de kosten voor onze zorg in zijn geheel vergoed.

Wilt u in aanmerking komen voor vergoeding van uw verzekeraar dan heeft u een verwijzing van de huisarts nodig.
Wie buiten de vergoeding via de ziektekostenverzekering valt, of diegenen die daar geen gebruik van wensen te maken kan ook nog de volgende mogelijkheden onderzoeken:

  • Via uw werk: in veel bedrijven bestaat er de mogelijkheid om psychologische hulp te vergoeden. Vraag dat na binnen uw bedrijf.
  • Via de bijstand: heeft u een bijstandsuitkering dan kan het zijn dat u voor vergoeding in aanmerking komt. Vraag dat na bij uw contactpersoon van sociale zaken van uw gemeente.
  • Via het persoonsgebonden budget(PGB). Er kan een aanvraag ingediend worden bij het CIZ om u in aanmerking te laten komen voor een PGB.

Vrij tarief

Als u niet in aanmerking komt voor de vergoeding van de zorgverzekeraar dan bedraagt een consultprijs in 2019 € 95,-.

Vanaf 2009 zijn wij van overheidswege verplicht om alle patiënten zich bij ons te laten identificeren. Wij vragen u om bij het eerste bezoek een geldig legitimatie bewijs te tonen.

Wijzigingen

Indien er wijzigingen zijn in de tarieven, aantal gesprekken, of andere veranderingen, zal de site worden aangepast.

neuron